top of page

Har vi verkligen råd med tolkavgifter i vården?


Region Blekinge blir först med att införa tolkavgifter!

 

Snart kommer den som vill ha en tolk på plats under läkarbesöket i Region Blekinge att behöva betala en patientavgift om 300 kronor, det rapporterar bland annat SVT idag.

 

Den nya patientavgiften kommer att debiteras åt den som haft uppehållstillstånd i minst två år och som har behov av tolk vid vårdbesök.

– Patientavgiften för närvarande tolk kommer att hamna på 300 kronor, medan distanstolk kommer att hamna på 50 kronor. Avgifterna är mest för att skapa ett incitament att lära sig svenska, säger Björn Nurhadi, gruppledare för Sverigedemokraterna.

 

MEN TILL VILKET PRIS INFÖRS DESSA AVGIFTER?

Språkföretagens medlemmar ställer sig frågande till utvecklingen. Det finns inga vetenskapliga belägg som på något sätt påvisar att begränsning av fri tillgång till tolktjänster gör att individer lär sig landets språk snabbare. Däremot innebär avgifter i vården, som riktar sig mot en specifik grupp, ökad etnisk och social ojämlikhet i tillgången till sjukvård.

 

Begränsning av rätten till tolk ökar risken för att anhöriga (där ibland minderåriga) används som tolkar under vårdtillfället, vilket ytterligare försämrar patientsäkerheten.

 

Även Läkarkollegiet menar att patienter i högre grad kommer att ha med sig anhöriga som tolkar, och i första hand söka sig till läkare som talar det egna språket. Barn kommer i högre grad än i dag assistera med tolkning av föräldrarnas hemorrojder, ryggsmärtor eller potentiella malignitet. Tolkavgift framställs som ett integrationsverktyg, men bestraffar i stället invandrade svenskar som på grund av social isolering eller sjukdomar såsom demens eller mental ohälsa tappat det senast inlärda språket.


Vi kan som bransch, enskilda företag och individer aldrig ställa oss bakom initiativ som ökar ojämlikheten och äventyrar rättssäkerheten för de människor som är i behov av vård.


En läkare tillsammans med patient och tolk
En tolk bidrar till patientsäkerheten i möten med läkare och annan vårdpersonal.

108 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page